Skjema A-ÅNår kommunen mottar søknaden vil denne bli behandlet etter bestemmelsene i jordloven og plan- og bygningsloven. Hvis fradelingen ligger i et LNF-område i kommuneplanens arealdel eller i 100 – metersbelte langs sjø, hvor det er et generelt forbud mot fradeling og bygging, må det også søkes om dispensasjon fra disse bestemmelsene. Disse sakene sendes på høring til flere forskjellige offentlige og private instanser.

Det er Formannskapet som behandler søknader om dispensasjon.

Behandling av søknaden etter lovverkene er gebyrbelagt.

Når en søknad blir innvilget, blir det innkalt til en oppmålingsforretning. Alle parter som er berørt av fradelingen blir tilskrevet med beskjed om tid og sted for gjennomføring av forretningen. Det vil da bli satt ned nye grensemerker for den nye tomta som vil bli oppmålt. Grensene vil deretter bli lagt inn i matrikkelen og tomta gitt nytt gnr/bnr. Det vil deretter bli sendt en melding til tinglysingen hvor den nye tomta vil bli tinglyst.

Når tinglysingen er gjennomført vil rekvirenten av forretningen motta et matrikkelbrev som er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysninger om den fradelte tomta ved fradelingstidspunktet.

I hovedsak må disse skjemaene være med i søknaden:

Skjemaene finnes under Selvbetjening-Skjema

Kontaktinformasjon:

Oppmålingsavdelingen v/Dag Erik Grønnerød, tlf 908 62 696