Følgende saker skal opp til behandling:

Sakstype Sak nr. Sakslittel
PS 29/23 Innbyggerinitiativ om grensejustering for Hinnøysiden og krav om å bli overført til Harstad kommune
PS 30/23 Utsettelse av skolenedleggelse i Kongsvik
PS 31/23 Søknad om overtagelse av privat vei
PS 32/23 Søknad om reduserte tomtepriser - Ressan Boligfelt - Grovfjord
PS 33/23 Planprogram Helse og omsorgsplan 2024 - 2034
PS 34/23 Livsfaseplan Tjeldsund kommune
PS 35/23 Orienteringer/drøftinger
PS 36/23 Referatsaker
PS 37/23 Rapportering delegerte vedtak
PS 38/23 Kommunedirektørens tjenesteforhold. Unntatt offentlighet

 

Saksdokumenter finner du på kommunens hjemmeside under møteplan 2023