Plan navn:                                 Flåtta Boligfelt

Plan-ID:                                    1853_201801

Planlegger:                                Sweco Norge as avd. Narvik

Tiltakshaver/ forslagstiller:      Pisko as

Planområdet omfatter eiendommene:

gnr./bnr 35/1, 19/1, 19/9,19/11, 19/216, 19/130, 19/212, 19/213, 19/214, 19/215, 19/52, 19/79 og 19/53

 

Bakgrunnen for utarbeidelse av plan vil fremgå av vedlagte saksframlegg for sak 34/18 med vedlegg.

 

Henvendelser vedrørende reguleringsarbeidene kan rettes til Plan- og utviklingsavdelingen v/ Ole Øystein Lindebø. Skriftlige merknader, kommentarer og klager sendes Tjeldsund kommune - Plan og utviklingsavdelingen, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund, e-post: post@tjeldsund.kommune.no.

Høringsfristen for å komme med skriftlige merknader er 42 dager fra dere mottar dette brevet/ mailen.

Planforslaget er også utlagt til offentlig ettersyn på Tjeldsund rådhus, og på kommunens hjemmeside.

 

Med hilsen

Ole Øystein Lindebø

Plan og utviklingssjef