Betalingsregulativ Tjeldsund 2020

Kaiavgift

priser eks. mva. 
           
1. For last over kai, vektberegnes denne   kr                                   14,00 pr.tonn  kr                                   60,00
2. For vareslag hvor det er mer naturlig å benytte m3-pris, settes til til 50 % av tonnprisen utfra antall m3. 

Seksjonering

1. Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15
2. Gebyret skal gerenes utfra medgått tid. Tinglysningsbegyr kommer i tillegg.  
3. Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret.             
4. For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning.
Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt dokument. 

Skånlandhallen - leie

Skånland skole - idrettshall og basseng 2020   2021
Skånlandhallen       
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe  kr            100 pr. time  kr            103
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe  kr            175 pr. time  kr            180
Leie av hele hallen inkl. garderobe  kr            250 pr. time  kr            257
       
Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på
inntektsgivende arrangementer:
       
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe  kr        1 200    kr        1 232
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe  kr        1 800    kr        1 849
Leie av hele hallen inkl. garderobe  kr        2 500    kr        2 568
       
Svømmehallen      
Leie av svømmehall lag og foreninger  kr            200 pr. time  kr            205
Leie av svømmehall private leietakere  kr            300 pr. time  kr            308
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret.
Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. 
 kr            500 pr. time  kr            514
       
Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang)      
Musikkrom  kr            200    kr            205
Sløydsal  kr            300    kr            308
Heimkunnskap  kr            400    kr            411
Kantine  kr            200    kr            205
Kantine v/selskap  kr        1 500    kr        1 541
Anretning  kr            100    kr            103
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen  kr            400    kr            411

Bevillingsavgifter

  2020   2021
Salg av øl, pr. vareliter  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
Skjenking av øl, pr. vareliter  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
Skjenking av vin, pr. vareliter  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
Skjenking av brennevin pr. vareliter  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
       
Minimumsgebyr salg  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
Minimumsgebyr skjenking  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
Ambulerende bevilling/enkelt anledning  Nasjonale satser     Nasjonale satser 
       
Tilsynsavgift tobakk  kr                        1 500 pr. utsalgssted  kr                   1 541

 

 

Forebyggende helse (Helsestasjon)

Forebyggende helse (Helsestasjon)  2020 2021
Hørselsundersøkelse 100,- 103,-
Vaksinasjon - pr konsultasjon + vaksinepris 100,-  103,-

Vaksinepris kommer i tillegg.

Barnehage

Barnehage 2020 2021              
Hel barnehageplass 3135,- 3230,-
Halv barnehageplass 1567,- 1615,-
For sent henting av barn 400,-  411,-per påbegynte halvtime

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for det tredje barnet og oppover.

Søskenmoderasjon gis av laveste sats.  

Det betales for 11 måneder pr barnehageår.

Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

I tillegg kommer det kostpenger per mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud.

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

 

 

 

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) Sats 2020 Sats 2021
SFO hel plass kr. pr. mnd. 2150,- 2208,-
SFO ½, kr. pr. mnd. 1075,- 1104,-

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% for det tredje barnet og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats.

Kostpenger kommer i tillegg pr. mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud. Det gis ikke søsken-
moderasjon på kostpenger. 

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

Hjemmetjeneste

 

 
Husstandens Nettoinntekt pr. år 0 - 6 timer pr. mnd. 7 - 12 timer pr. mnd 12 - 30 timer pr. mnd 30 - 80 timer pr. mnd > 80 timer pr.
mnd
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Inntil 2G  Statens maksimumssats                                                          Statens maksimumssats 
2 – 3G       445 447 890 914 1 335 1 371 1 750 1797 2 227 2287
3 – 4G 890 914 1 780 1828 2 448 2514 3 117 3201 4 000 4108
4 - 5G 1168 1200 2095 2152 2949 3029 3783 3885 4770 4899
> 5G 1447 1486 2 410 2475 3 450 3543 4 450 4570 5 540 5690
               
.
> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time

Avgifter i kirka

Avgifter kirka: Sats 2020 Sats 2019
Festeavgift pr. 5 år   500,-
Gravferdsavgift utenbygds   4500,-
Adm.avgift pr. gravlegat årsavg.   100,-
Oppstartsavg. Gravlegat   450,-

Oppretting av grunneiendom og festegrunn samt fradeling

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet    
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0- 100 -m2 kr 6 000
Areal fra 100 - 500 m2 kr 11 500
Areal fra 501 - 1500 m2 kr 18 700
Areal fra 1501 – 2000 m2 kr 20 400
Areal fra 2001 – 2500 m2 kr 22 100
Areal fra 2501 – 3000 m2 kr 24 000
Areal fra 3001 – 3500 m2 kr 25 600
Areal fra 3501 – 4000 m2 kr 27 400
Areal fra 4001 – 4500 m2 kr 29 100
Areal fra 4501 – 5000 m2 kr 30 900
Areal fra 5001 m2 pris pr. påbegynt da. kr 2 000
Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt iht plan gis 50% reduksjon i gebyr pr tomt

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 - 500 m2   kr 11 500
Areal fra 501 - 1500 m2   kr 18 700
Areal fra 1501 - 5000 m2 pris pr. påbegynt 0,5 da kr 1 750
Areal fra 5001 m2 pris pr. påbegynt da   kr 2 000

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1
     

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom    
Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1      
Volum fra 0 - 2000 m3   kr 20 500
Volum fra 2001 m3 pr påbegynt 1000 m3    kr 2 000
       
1.1.5 Registrering av jordsameie      
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
       
1.1.6 Oppretting av punktfeste      
Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.    
       
1.1.7 Fradeling av teig      
Teiger opp til 5000 m2 følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1    
Teiger over 5000 m2: Sats som for teiger opptil 5000 m2 + medgått tid.  
       
1.1.8 Fradeling av areal til jordbruksformål    
Gebyr + medgått tid   kr 19000

 

1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning  
For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt, kreves halvparten av gebyret i pkt 1.1.1 - pkt 2
         
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning    
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning  
           
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering      
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

Grensejustering

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene etter 1.1. og 2.1.

 

                                                         2020                                                                   2021

 

 1. Areal fra     0 – 250 m²  kr                  7 500    kr                                              7 500
2. Areal fra 251 – 500 m²  kr                11 500  kr                                            11 500
     
1.3.2  Anleggseiendom
         
1. For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den
maksimale grensen settes til 1000 m³
2. Volum fra     0 –   250 m³  kr                10 200    kr                                            10 200
3. Volum fra 251 – 1000 m³  kr                11 300    kr                                            11 300
         
1.4 Arealoverføring
         
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
1. Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
2. Areal fra     0 – 150 m²  kr                  5 200    kr                                              5 200
3. Areal fra 151 – 300 m²  kr                  6 700    kr                                              6 700
4. Areal fra 301 – 500 m²  kr                  8 700    kr                                              8 700
5. Areal fra 501 – 1000 m²   kr                12 000    kr                                            12 000
6. Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret tilsvarende:  kr                  2 700    kr                                              2 700
         
1.4.2  Anleggseiendom
1. For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
2. Volum fra     0 – 250 m³  kr                  8 700    kr                                              8 700
3. Volum fra 251 – 500 m³  kr                12 000  kr                                            12 000
       
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
         
1. For 1 punkt  kr                  2 500  kr                                              2 500
2. For 2 punkter  kr                  4 000  kr                                              4 000
3. For overskytende grensepunkter   kr                  1 500  kr                                              1 500
4. Ved utsetting av grensemerke som har blitt fjernet, kreves et gebyr  kr                  3 500  kr                                              3 500
       
1.6  Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
         
1. Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
2. For nymarkering av 1 punkt  kr                  2 500  Pluss medgått tid   kr                                              2 500
3. For nymarkering av inntil 2 punkter  kr                  4 000    kr                                              4 000
4. For overskytende grensepunkter, pr. punkt   kr                  1 500    kr                                              1 500
5. Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.
6 Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt. 1.1.1.
         
1.7 Privat grenseavtale
         
1. For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde  kr                  4 000  kr                                              4 000
2. For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  kr                  1 500  kr                                              1 500
3. Billigste alternativ for rekvirent velges.
4. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).
         
1.8  Timepris
         
1. Timepris for arbeid etter matrikkelloven  kr                     900  kr                                                  500
       
       
1.9  Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
         
1. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
         
1.10  Utstedelse av matrikkelbrev
         
1. Matrikkelbrev inntil 10 sider  kr                     350    kr                                                  350
2. Matrikkelbrev over 10 sider  kr                     500  kr                                                  500
3. Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv  kr                     250  kr                                                  250
           
Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B  henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no
           

Arealoverføring

               
 
               
               
               
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie          
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.      
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.    
Areal fra 0 – 150 m2 kr 5 200          
Areal fra 151 – 300 m2 kr 6 700          
Areal fra 301 – 500 m2 kr 8 700          
Areal fra 501 – 1000 m2 kr 12 000          
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyre kr 2 700          
               
1.4.2 Anleggseiendom              
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,    
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying    
er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.    
Volum fra 0 – 250 m3 kr 8 700          
Volum fra 251 – 500 m3
kr 12 000          
               
               
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning      
For 1 punkt kr 2 500          
For 2 punkter kr 4 000          
For overskytende grensepunkter, kr 1 500          
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1        
               
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8      
1For nymarkering av 1 punkt kr 2 500          
For nymarkering av inntil 2 punkter kr 4 000          
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 500          
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8 .      
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1        
               
1.7 Privat grenseavtale              
               
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 4 000          
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1 500          
Billigste alternativ for rekvirent velges.        
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).      
               
1.8 Timepris              
Timepris for arbeid etter matrikkelloven kr 900          
               
1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken        
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
               
1.10 Utstedelse av matrikkelbrev              
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 350          
Matrikkelbrev over 10 sider kr 500          
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv kr 250          
Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no  

Middagsservering/salg av mat

Middagsservering/salg av mat: 2020   2021
Middag inkl. ombringing  kr              82 pris pr. porsjon  kr           100
Middagsabonnement pr. mnd.  kr            984 man/ons/fre  kr        1 011
Matabonnement frokost, middag, kvelds  kr        3 349    kr        3 439
       
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing.   
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem  

Trygghetsalarm

Leie/serviceavgift (årsavgift) Per måned 141,-

Opphold

  2020 2021
Dag- eller nattopphold pr. døgn Statens maksimumssats  Statens maksimumssats 
Døgnopphold pr. døgn Statens maksimumssats  Statens maksimumssats 
     
For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold

Statens maksimumssatser gjelder. 

Husleie omsorgsboliger

Husleie økes med 2,7 % 2020   2021
       
Omsorgsbolig Skånland  kr               -    pr. mnd   kr        8 900
Omsorgsbolig Kleivatun (6 stk)       kr        7 238  pr. mnd   kr        7 433
Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk)   kr        7 109  pr. mnd   kr        7 301
Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk)   kr        6 805  pr. mnd   kr        6 989
Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk)  kr        7 195  pr. mnd   kr        7 389
Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk)  kr        7 565  pr. mnd   kr        7 769
Møllerstua (7 stk)  kr        7 109  pr. mnd   kr        7 301
Eldrebolig Sandstrand (2 stk)  kr        4 451  pr. mnd   kr        4 571
Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk)  kr        5 625  pr. mnd   kr        5 777
Elvelund nr. 5  kr        7 952  pr. mnd   kr        8 167
Elvelund nr. 13  kr        8 624  pr. mnd   kr        8 857
Elvelund øvrige (3 stk)  kr        7 168  pr. mnd   kr        7 361
Elvelund Carport  kr            575  pr. mnd   kr           591
Omsorgsboliger  Fjelldal/Ramsund/Kongsvik (12 stk)  kr        6 529  pr. mnd   kr        6 705
Omsorgsbolig Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk)  kr        7 350  pr. mnd   kr        7 548
Omsorgsbolig Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk)  kr        4 962  pr. mnd   kr        5 096
Leie av hvitevarer  kr            145  pr. mnd   kr           149

Byggesak

Lovhjemmel
§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2008 - sist endret 
§ 15 i lov om  eierseksjoner av 16.06.2017 
§ 52a i forurensningsloven av 13.03.1981
         
Gebyrene økes med 2,7 % til følgende priser:    
  2020 2021
A. Byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker og eiendomsinformasjon
2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger
1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger  3100  3184
       
2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4
1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-4 3400 3492
2. Søknadspliktige tiltak i mindre omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
 3400   3492
3. Søknadspliktige tiltak i større omfang,
pbl §20-1 pkt. b-l
15400 15816
     
2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a
Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)
1. 0 - 50 m2  7200    7394
2. 51 - 200 m2 14100  14481
3. 201 - 250 m2  21500  22081
4. 251 - 300 m2  28700  29475
5. 301 - 400 m2  35800                             36767
6. 401 - 500 m2                           43000                             44161
7. Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2                             1500                               1541
8. Enebolig, inntil 300 m2 BRA                           15600                             16021
9. Driftsbygninger i landbruket større enn
1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3.
                          15400                             15816
         
2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4
Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3
1. 0 - 50 m2                     8500                         8730
2. 51 - 200 m2                  14100                 14481
3. 201 - 250 m2                  15600                    16021
4. 251 - 300 m2                 25800                      26497
5. 301 - 400 m2                 34500                35432
6. 401 - 500 m2                    43000                       44161
7. Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2                         1500                          1541
         
2.5. To trinns behandling      
1. Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)
2. Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling                         2300                        2362
         
2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen  
1. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling               7500                          7703
2. Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling                        2500                          2568
3. Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling                       850                        873
4.Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt                         850                          873
5.Midlertidig brukstillatelse, pr  gang.                         850                           873
6. Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling, belastes arbeidet som er utført i forhold til gebyr.                              850                         873
7. Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid                       3400                       3492
         
2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1
I regulert område når deling er i samsvar med plan                    2500                       2568
2. Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares.    

Plansakbehandling

3 Plansakbehandling        
         
Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven, jfr: § 33-1.       
        År 2020 2021
Reguleringsplaner iht kap. 12 i Plan- og bygningsloven    
3.1 Oppstartsmøte etter pbl §12-8 kr 2 250 2311
3.2 Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse kr 4 500 4622
3.3 Mindre endring av reguleringsplan kr 21 900 22491
3.4 Enkel reguleringsplan kr 30 700 31529
3.5 Reguleringsplan med middels kompleksitet kr 40 700 41799
3.6 Komplisert reguleringsplan kr 59 600 61209
3.4 Konsekvensutredning      
  Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over.  
 

 

Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte

  1. Enkel reguleringsplan:

Planar for utbygging av hyttefelt som ikkje medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap,

kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan.

Planar for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikkje har mer enn tre enheter.

  1. Sammensatt reguleringsplan:

Dette gjelder når en plan ikke kommer under enkel eller komplisert reguleringsplan. 

  1. Komplisert reguleringsplan:

Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordna plan).

Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri.

Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvensutgreiing, PBL § 4-2.

Eiendomsinformasjon

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020 fastsettes som følger:
5 Annet          
             
5.1 Eiendomsinformasjon i forbindelse med
meglertjenester pr. eiendom
kr                           2568  
5.2 Timepris, ingeniør, rådgiver, saksbehandler   500  
Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.      

Utslippstillatelser

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020 fastsettes som følger:
6 Behandling av søknader om utslipp    
Gebyrer for søknader etter Forurensningsforskriften § 11-4    
      År 2020 2021  
6.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE 4600 4724  
 
6.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE 19400 19924  
 
6.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE 1300 1335  
6.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE 2600 2670  
6.5 Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg 2300 2362  
6.6 Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap 2 enkel, lite omfattende 4600 4724  

Landbruksfaglig saksbehandling

7 Landbruksfaglig saksbehandling        
Gebyrer for arbeider etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
      År   2020 2021
7.1 Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november
2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten
kr 5 000 5000
7.2 Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten kr 2 000 2000
7.5 Utarbeidsle av gjødselsplan        
7.5.1 Inntil 15 skifter   kr 1200 1232
7.5.2 Over 15 skifter   kr 1 700 1746
7.5.3 Årslig oppfølgingsplan   kr 500 514
7.5.4 Jordprøvetakning beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr; timepris    

Feiing

  År 2020 2021
Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28  
         
Feieravgift pr. feiing pr pipe helårsbolig 790 pr. gang 880
Feieavgift pr. feiing pr pipe fritidsbolig/hytte     Nytt i 2021 1320
Det utføres feiing/tilsyn i samsvar med forskrift.  Årsgebyret er per feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent.
Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på type ildsted, fyringens art og omfang.
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.
Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe (jfr; lokal forskrift). 
 

Timepriser: 

Timepris Ingeniør, rådgiver, saksbehandler teknisk kontor: 500 per time

Slamtømming

  2020   2021
Tømming hvert annet år  kr           890 pr. år  kr        1 027
Tømming hvert år  kr        1 900 pr. år  kr        2 200
Tømming hvert 3. år  kr           650 pr. år  kr            750
Ekstratømming (utenfor tømmesesong)  kr        4 500 pr. gang  kr        4 500
Avgift for større tanker:   Faktor  
4 m3  kr           900 1  kr        1 020
4 - 8 m3  kr        1 100 1,25  kr        1 250
 8 - 12 m3  kr        1 400 1,5  kr        1 590
12 - 16 m3  kr        1 600 1,75  kr        1 815
16 - 20 m3  kr        1 800 2  kr        2 040
 20 - 24 m3  kr        2 300 2,5  kr        2 600
Over 24 m3  kr        2 700 3  kr        3 060

Vann og avløp Tjeldsund

  2020   2021
       
Vann og avløp      
       
Alle satser eks. mva.       
       
       
Tilknytningsavgift vann        kr      12 000
Tilknytningsavgift avløp        kr        6 000
       
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):    
Fritidshus      kr/abonnent   kr        2 625
Bolig       kr/abonnent   kr        4 275
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA      kr/abonnent   kr        4 500
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA      kr/abonnent   kr        9 000
         
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3): pr. m3  kr            5,5
         
Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent)    
Fritidshus     kr/abonnent  kr        2 499
Bolig     kr/abonnent  kr        4 258
Næring/ offentlig  <1300 m BRA     kr/abonnent  kr        4 300
Næring/ offentlig  >1300 m BRA     kr/abonnent  kr        8 800
         
Forbruksgebyr - avløp (pr m3):     pr. m3  kr          4,65
       
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr m3/m2:     
Husholdning: 1      
Næring: 0,8      
Offentlig: 1,5      
Skoler inkl basseng: 2,5      
Lager etc: 0,5      
       
Vannmålere      
Årlig leie      kr           150
Stenging/plombering  kr            692    kr            711
Åpning  kr            532    kr           546

Renovasjon

År 2020   2021
1. Husholdning liten renovasjon (140/140)   kr        4 139 pr. eiendom  kr        4 370
2. Husholdning normal renovasjon (140/240)  kr        4 174 pr. eiendom  kr        4 608
3. Husholdning stor renovasjon  (140/370)  kr        4 677 pr. eiendom  kr        5 052
4. Reduksjon for hjemmekompostering -20 %   -20 %
5. Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig  kr        2 069 pr. eiendom  kr        2 185
6. Containeravgift vått avfall  kr        6 138 pr. tonn  kr        6 630
7. Containeravgift tørt avfall  kr        4 008 pr. tonn  kr        4 329
9. Deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag gjelder med
utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling
 kr           167  pr. abonnent   kr            180
       
Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Mengde pr. abonnent pr. år begrenses til 6 m3, maks 2 m3 grovavfall pr. levering. Forutsetter gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette
fås ved å kontakte HRS. For fritidsabonnenter gjelder egne mengder når renovasjonsgebyr for fritidseiendom er innkrevd.
Renovasjonsavgift for hytter/fritidseiendom settes til  50 % av gebyr boligrenovasjon.
Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften,ikke  gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for  abonnenter.

Tjeldsundhallen - leie

Tjeldsundhallen 2020   2021
Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i kommunen:
   per time  per døgn per time  per døgn 
Tjeldsundhallen  kr            118  kr        1 159  kr        121  kr                 1 190
Gymsal/styrkerom  kr            118  kr        1 159  kr        121  kr                 1 190
Basseng  kr            177  kr        1 737  kr        182  kr                 1 784
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra andre kommuner:
Tjeldsundhallen  kr            236  kr        1 737  kr        242  kr                  1 784
Gymsal/styrkerom  kr            236  kr        1 737  kr        242  kr                  1 784
Basseng  kr            354  kr        1 737  kr        364  kr                  1 784
         
Klubblokalet leies ikke ut. 
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet.
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. 

Dagsenter

Dagsenter per dag: kr 55,-

Kulturskolen

  2020   2021
       
Elever under 18 år  kr        1 647 per halvår  kr        1 691
Elever over 18 år  kr        2 474 per halvår  kr        2 541
Instrumentleie  kr           442 per halvår  kr           454

Lærebøker og undervisningsmateriell for det enkelte fag kommer i tillegg.
Søskenmoderasjon eller rabatt ved deltakelse i flere disipliner: 20 %

 

Støttekontakt

Støttekontakt lønn per time: 150,-

Husleier

Husleie økes med 2,7 % 2020   2021
       
Gj.gangsboliger 2 roms   kr        6 829 pr. mnd  kr        7 013
Gj.gangsboliger 3 roms   kr        6 938 pr. mnd  kr        7 125
Små boliger  kr        4 979 pr. mnd  kr        5 113
Ungdomsbolig  kr        4 900 pr. mnd  kr        5 032
Lærertun 9, Ramsund  kr        6 488 pr. mnd  kr        6 663
Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2  kr        6 114 pr. mnd  kr        6 279
Stor leilighet blokka 83,7 m2 (4 stk)  kr        7 124 pr. mnd  kr        7 316
Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk)  kr        7 653 pr. mnd  kr        7 860
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (4 stk)  kr        7 272 pr. mnd  kr        7 468
Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk)  kr        4 668 pr. mnd  kr        4 794
Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert  kr        4 024 pr. mnd  kr        4 133
Hybelleilighet blokka urenovert  kr        3 384 pr. mnd  kr        3 474
Tillegg for møblert leilighet  kr           593 pr. mnd  kr           609
Boenheter Engstad  kr      10 388 pr. mnd  kr      10 668
Boenheter Engstad  kr        5 577 pr. mnd  kr        5 728
Boenheter Engstad  kr        3 362 pr. mnd  kr        3 453
Skjærran 19D  kr        9 396 pr. mnd  kr        9 651
Elveveien 8/10/12/16/18/20/22  kr        4 708 pr. mnd  kr        4 835
Elveveien 14  kr        5 261 pr. mnd  kr        5 403
Kleiva 2/4  kr        5 909 pr. mnd  kr        6 069
Breistrandhøgda 12  kr        6 059 pr. mnd  kr        6 223
Breistrandhøgda 14  kr        5 899 pr. mnd  kr        6 058
Bjønnshågen 61  kr        5 909 pr. mnd  kr        6 069
Bjønnshågen 63  kr        5 847 pr. mnd  kr        6 005
Fuhrveien 3/5  kr        5 049 pr. mnd  kr        5 185
Lanterneveien 15  kr        5 399 pr. mnd  kr        5 545
Lanterneveien 17  kr        5 315 pr. mnd  kr        5 459
Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 145 pr. mnd  kr      10 419
Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms  kr        8 496 pr. mnd  kr        8 725
Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms  kr        8 496 pr. mnd  kr        8 725
Kalvskinnet 31, Grov 4 roms  kr        9 551 pr. mnd  kr        9 809
Kalvskinnet 33, Grov 4 roms  kr        9 551 pr. mnd  kr        9 809
Kalvskinnet 35, Grov 3 roms  kr        9 152 pr. mnd  kr        9 399
Kalvskinnet 37, Grov 3 roms  kr        9 152 pr. mnd  kr        9 399

 

Husleie næring

Husleie økes med 2,7 %  kr        2 020   2021
       
Elvemobygg  kr        7 785 pr. mnd  kr        7 995
Industribygg Sandstrand - ASVO, kvartal  kr      53 148  pr. kvartal   kr      54 583
Husleie Bankplass, kvartal  kr      85 023  pr. kvartal   kr      87 319
Fellesutgifter Bankplass, kvartal  kr      12 145  pr. kvartal   kr      12 473
Husleie fysioterapilokaler, mnd  kr      25 733  pr. mnd   kr      26 428
Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral, kvartal  kr        1 033  pr. kvartal   kr        1 061
Leie SKS, Fysio (intern), mnd  kr        3 485  pr. mnd   kr        3 579

 

Husleie næringslokaler

Husleie økes med 2,7 %  kr        2 020   2021
       
Elvemobygg  kr        7 785 pr. mnd  kr        7 995
Industribygg Sandstrand - ASVO, kvartal  kr      53 148  pr. kvartal   kr      54 583
Husleie Bankplass, kvartal  kr      85 023  pr. kvartal   kr      87 319
Fellesutgifter Bankplass, kvartal  kr      12 145  pr. kvartal   kr      12 473
Husleie fysioterapilokaler, mnd  kr      25 733  pr. mnd   kr      26 428
Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral, kvartal  kr        1 033  pr. kvartal   kr        1 061
Leie SKS, Fysio (intern), mnd  kr        3 485  pr. mnd   kr        3 579

Kopiering

Avgift/Tjeneste Sats 2020 Sats 2021
Kopiering 1,- per kopi  1,50,- per kopi
Fargekopi 5,- per kopi  6,- per kopi