Betalingsregulativ Tjeldsund 2020

Seksjonering

Gebyrer for arbeider etter Eiedomsseksjoneringsloven jfr. § 15
Sak som ikke krever befaring    3 ganger rettsgebyr 
Sak som krever befaring    5 ganger rettsgebyr 
Ved trukket sak, og der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt, tilbakebetales 50 % av gebyret.             
For utarbeidelse av måledokument over tilleggsdeler i tomt betales gebyr pr. sak som kartforretning.
Ved reseksjonering som medfører endring av en seksjons uteareal, skal det utstedes nytt

Skånlandhallen - leie

 

Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe pr. time  kr                100
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe pr. time  kr                175
Leie av hele hallen inkl. garderobe pr. time  kr                250
     
Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på
inntektsgivende arrangementer:
     
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe    kr                   1 200
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe    kr                   1 800
Leie av hele hallen inkl. garderobe    kr                    2 500
     
Svømmehallen    
Leie av svømmehall lag og foreninger pr. time  kr                     200
Leie av svømmehall private leietakere pr. time  kr                     300
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret.
Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. 
pr. time  kr                      500

 

Musikkrom  kr            200
Sløydsal  kr            300
Heimkunnskap  kr            400
Kantine  kr            200
Kantine v/selskap  kr        1 500
Anretning  kr            100
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen  kr            400

Bevillingsavgifter

Bevillingsavgifter: Sats 2020 Sats 2019
Salg av øl, pr. vareliter   Nasjonale satser
Skjenking av øl pr. vareliter    
Skjenking av vin pr. vareliter    
Skjenking av brennevin per vareliter    
Minimumsgebyr salg    
Minimumsgebyr skjenking   Nasjonale satser
Ambulerende bevilling/ Enkelt anledning.  
(Satsene justeres automatisk i forhold til sentrale endringer)   Nasjonale satser
Tilsynsavgift tobakk vedtatt 19.02.2019.    
Purregebyr og forsinkelsesrenter i hht. lovverk.   1.500, -


 

 

 

Forebyggende helse (Helsestasjon)

Forebyggende helse (Helsestasjon)  2020
Hørselsundersøkelse 100,-
Vaksinasjon 100,- pr konsultasjon + vaksinepris

 

Barnehage

Barnehage 2020
Hel barnehageplass 3135,-
Halv barnehageplass 1567,-
For sent henting av barn 400,- per påbegynte halvtime

 

Søskenmoderasjon: 30 % for barn nr. 2 og 50 % for det tredje barnet og oppover.

Søskenmoderasjon gis av laveste sats.  

Det betales for 11 måneder pr barnehageår.

Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

I tillegg kommer det kostpenger per mnd. Kostpenger fastsettes lokalt i hver barnehage ut fra tilbud.

Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpenger.

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

 

 

 

Skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) Sats 2020
SFO hel plass kr. pr. mnd. 2150,-
SFO ½, kr. pr. mnd. 1075,-

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og oppover. Søskenmoderasjon gis av laveste sats. 

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt følger nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. 

Det betales for 11 måneder pr. skoleår. Juli er betalingsfri måned. Faktura betales etterskuddsvis. 

Hjemmetjeneste

 

 
Husstandens Nettoinntekt pr. år 0 - 6 timer pr. mnd. 7 - 12 timer pr. mnd 12 - 30 timer pr. mnd 30 - 80 timer pr. mnd > 80 timer pr.
mnd
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Inntil 2G  Statens maksimumssats                                                          Statens maksimumssats 
2 – 3G       445 445 890 890 1 335 1 335 1 750 1 750 2 227 2 227
3 – 4G 890 890 1 780 1 780 2 448 2 448 3 117 3 117 4 000 4 000
4 - 5G 0 1 168 0 2 095 0 2 949 0 3 783 0 4 770
> 5G 1 447 1 447 2 410 2 410 3 450 3 450 4 450 4 450 5 540 5 540
               
I tilfeller der inntekt fra arbeidssamvirke (Skånland Vekst) medfører årsinntekt over 2G, kommer denne inntekte til fratrekk ved
utmåling av egenandel for praktisk bistand/opplæring.
> 5G: Ved mindre behov enn 6 timer pr. mnd. Betales selvkost på kr. 500,- pr time

Avgifter i kirka

Avgifter kirka: Sats 2020 Sats 2019
Festeavgift pr. 5 år   500,-
Gravferdsavgift utenbygds   4500,-
Adm.avgift pr. gravlegat årsavg.   100,-
Oppstartsavg. Gravlegat   450,-

Oppretting av grunneiendom og festegrunn samt fradeling

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven § 32, forskriftene § 16.

1.1 Oppretting av matrikkelenhet    
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn
Areal fra 0- 100 -m2 kr 6 000
Areal fra 100 - 500 m2 kr 11 500
Areal fra 501 - 1500 m2 kr 18 700
Areal fra 1501 – 2000 m2 kr 20 400
Areal fra 2001 – 2500 m2 kr 22 100
Areal fra 2501 – 3000 m2 kr 24 000
Areal fra 3001 – 3500 m2 kr 25 600
Areal fra 3501 – 4000 m2 kr 27 400
Areal fra 4001 – 4500 m2 kr 29 100
Areal fra 4501 – 5000 m2 kr 30 900
Areal fra 5001 m2 pris pr. påbegynt da. kr 2 000
Oppmåling av 3 eller flere tomter samtidig i regulert byggefelt iht plan gis 50% reduksjon i gebyr pr tomt

 

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Areal fra 0 - 500 m2   kr 11 500
Areal fra 501 - 1500 m2   kr 18 700
Areal fra 1501 - 5000 m2 pris pr. påbegynt 0,5 da kr 1 750
Areal fra 5001 m2 pris pr. påbegynt da   kr 2 000

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon følger satsene i pkt. 1.1.1
     

 

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom    
Gebyr lik oppretting av grunneiendom 1.1.1      
Volum fra 0 - 2000 m3   kr 20 500
Volum fra 2001 m3 pr påbegynt 1000 m3    kr 2 000
       
1.1.5 Registrering av jordsameie      
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
       
1.1.6 Oppretting av punktfeste      
Halvparten av minstegebyret i pkt. 1.1.1, hvis oppmåling ikke er nødvendig.
Ved oppmåling betales timepris i tillegg til grunnbeløp.    
       
1.1.7 Fradeling av teig      
Teiger opp til 5000 m2 følger gebyrsatsene i pkt. 1.1.1    
Teiger over 5000 m2: Sats som for teiger opptil 5000 m2 + medgått tid.  
       
1.1.8 Fradeling av areal til jordbruksformål    
Gebyr + medgått tid   kr 19000

 

1.1.9 Fradeling av areal som ikke krever oppmålingsforretning  
For fradeling av areal hvor grensene tidligere er innmålt, kreves halvparten av gebyret i pkt 1.1.1 - pkt 2
         
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning    
Viser til 1.1, 1.2, 1.4 og 1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning  
           
1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering      
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50% av gebyrsatsene etter 1.1 og 2.1

Grensejustering

Arealoverføring

               
 
               
               
               
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie          
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.      
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.    
Areal fra 0 – 150 m2 kr 5 200          
Areal fra 151 – 300 m2 kr 6 700          
Areal fra 301 – 500 m2 kr 8 700          
Areal fra 501 – 1000 m2 kr 12 000          
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyre kr 2 700          
               
1.4.2 Anleggseiendom              
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen,    
ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying    
er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.    
Volum fra 0 – 250 m3 kr 8 700          
Volum fra 251 – 500 m3
kr 12 000          
               
               
1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning      
For 1 punkt kr 2 500          
For 2 punkter kr 4 000          
For overskytende grensepunkter, kr 1 500          
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid jfr. Pkt. 1.8.              
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1        
               
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Kun innmåling av eksisterende merker faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8      
1For nymarkering av 1 punkt kr 2 500          
For nymarkering av inntil 2 punkter kr 4 000          
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 1 500          
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jfr: pkt 1.8 .      
Kartlegging av grense som følge av pålegg i byggesak - betales minstegebyr etter pkt 1.1.1        
               
1.7 Privat grenseavtale              
               
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr 4 000          
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr 1 500          
Billigste alternativ for rekvirent velges.        
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid (minimum 3 timer).      
               
1.8 Timepris              
Timepris for arbeid etter matrikkelloven kr 900          
               
1.9 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken        
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
               
1.10 Utstedelse av matrikkelbrev              
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 350          
Matrikkelbrev over 10 sider kr 500          
Bekreftet kopi av gml målebrev og skyldelingsforretninger fra arkiv kr 250          
Digitale kart: SOSI fil av grunnkart og FKB-B henvises det til kartverkets nettside for bestilling og priser. www.kartverket.no  

Middagsservering/salg av mat

Middag pr. stk. region sør pris pr. porsjon  kr                  75
Middag pr. stk. region midt og nord pris pr. porsjon  kr                  82
Middagsabonnement pr. mnd. Midt/nord man/ons/fre  kr                984
Matabonnement frokost, middag, kvelds    kr             3 452
           
Midlertidig videreføring av tidligere ordning når det gjelder matombringing.     
Matabonnement gjelder tilknytning til Grovfjord aldershjem

Trygghetsalarm

Leie/serviceavgift (årsavgift) per år. 1650

Opphold

Dag- eller nattopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
Døgnopphold pr. døgn    Statens maksimumssats 
     
For korttidsopphold som varer ut over til sammen 60 døgn, kan det regnes vederlag etter regler for langtidsopphold
Statens maksimumssatser gjelder.     

 

Husleie omsorgsboliger

Omsorgsbolig Kleiva (6 stk)       kr        7 239
Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk)   kr        7 109
Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk)   kr        6 805
Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk)  kr        7 195
Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk)  kr        7 565
Møllerstua (7 stk)  kr        7 109
Eldrebolig Sandstrand (2 stk)  kr        4 451
Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk)  kr        5 625
Elvelund nr. 5  kr        7 952
Elvelund nr. 13  kr        8 624
Elvelund øvrige (3 stk)  kr        7 168
Elvelund Carport  kr            575
Omsorgsboliger  Fjelldal/Ramsund/Kongsvik (12 stk)  kr        6 378
Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk)  kr        7 180
Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk)  kr        4 847
Leie av hvitevarer  kr          145

Byggesak

Lovhjemmel  
§ 33-1 i lov om plan- og byggesaksbehandling av 27.06.2010  
§ 7 i lov om  eierseksjoner av 20 mars 1997  
§ 52a i forurensningsloven av 13 mars 1981  
   
2.1. Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger
Godkjenning av ansvarsrett for selvbygger kr. 3 100
2.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl §20-3 pkt. b-l og pbl. § 20-4
Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,  pbl. § 20-4 kr. 3 400
Søknadspliktige tiltak i mindre omfang, pbl §20-1 pkt. b-l kr. 3 400
Søknadspliktige tiltak i større omfang, pbl §20-1 pkt. b-l kr. 15 400
   
2.3. Tiltak som krever søknad og tillatelse, jf. Pbl § 20-1 pkt. a
   
Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg og hovedombygging (ut fra tiltakets bruksareal)  
0 - 50 m2 kr. 7 200
51 - 200 m2 kr. 14 100
201 - 250 m2 kr. 21 500
251 - 300 m2 kr. 28 700
301 - 400 m2 kr. 35 800
401 - 500 m2 kr. 43 000
Pr påbegynt 100 m2 utover 501 m2 kr. 1 500
Enebolig, inntil 300 m2 BRA kr. 15 600
Driftsbygninger i landbruket større enn 1000 m2 BRA jfr. Pkt 2.3. kr. 15 400
2.4. Totrinns behandling: Rammetillatelse, jf. pbl § 21-4, jf. SAK10 § 6-4
Beregnet utfra tiltakets bruksareal, BRA.  
I de saker der BRA ikke lar seg beregne, gis gebyr etter pkt. 2.2 og 2.3  
0 - 50 m2  
51 - 200 m2 kr. 8 500
201 - 250 m2 kr. 14 100
251 - 300 m2 kr. 15 600
301 - 400 m2 kr. 25 800
401 - 500 m2 kr. 34 500
Pr. påbegynt 100 m2 utover 501 m2 kr. 43 000
  kr. 1 500
   
   
2.5. To trinns behandling  
   
Første igangsettingstillatelse (25% av rammetillatelse)  
Igangsettingstillatelse, fra og med 2.gangs behandling kr. 2 300
   
   
   
2.6. Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
   
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - saker til politisk behandling kr. 7 500
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift - enkle saker, administrativ behandling kr. 2 500
Tillegg for godkjenning av endringsmelding som ikke krever ny behandling kr. 850
Utstedelse av ferdigattest for tiltak hvor det er gått mer enn 5 år etter at tillatelse er gitt kr. 850
Midlertidig brukstillatelse, pr  gang. kr. 850
Saker som trekkes etter påbegynt saksbehandling kr. 850
   
Merarbeid ved behandling av ulovlige tiltak etter pbl og/eller byggetillatelse. Gebyret beslastes ansvarshavende eller tiltakshaver, og dekker merarbeid ved behandling av ulovlighet. Gebyr + medgått tid kr. 3 400
2.7. Søknad om deling av grunneiendom etter pbl § 26-1
I regulert område når deling er i samsvar med plan  
Behandling av saker i uregulert område eller når tiltaket ikke er i samsvar med plan, må først arealavklares. Kr. 2 500

Plansakbehandling

3 Plansakbehandling      
Gebyrer for arbeider etter Plan- og bygningsloven, jfr: § 33-1.     
           
Reguleringsplaner iht kap. 12 i Plan- og bygningsloven  
3.1 Oppstartsmøte etter pbl §12-8 kr 2 250
3.2 Forberede reguleringsarbeid til politisk forhåndsuttalelse kr 4 500
3.3 Mindre endring av reguleringsplan kr 21 900
3.4 Enkel reguleringsplan kr 30 700
3.5 Reguleringsplan med middels kompleksitet kr 40 700
3.6 Komplisert reguleringsplan kr 59 600
3.4 Konsekvensutredning    
  Der kommunen er myndighet for konsekvensutredning/planprogram betales et gebyr på 75% av reguleringsplaner i pkt. over.
 

 

Begrepsforklaring - avtales og avklares i oppstartsmøte

  1. Enkel reguleringsplan:

Planar for utbygging av hyttefelt som ikkje medfører vesentlige konflikter i forhold til natur, landskap,

kulturminne eller friluftsliv, og som er i samsvar med overordnet plan.

Planar for eneboliger utenfor gjeldende kommunedelplaner som ikkje har mer enn tre enheter.

  1. Sammensatt reguleringsplan:

Dette gjelder når en plan ikke kommer under 3.4 eller 3.6.

  1. Komplisert reguleringsplan:

Planer over 10.000 m2 (dette gjelder ikke dersom formålet med planen er hytter i samsvar med overordna plan).

Planer som legger til rette for eller ligger tett opp til industri.

Planer som medfører krav om planbeskrivelse og konsekvensutgreiing, PBL § 4-2.

Eiendomsinformasjon

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020 fastsettes som følger:
5 Annet          
             
5.1 Eiendomsinformasjon i forbindelse med
meglertjenester pr. eiendom
kr                        2 500  
5.2 Timepris, ingeniør, rådgiver, saksbehandler   750  
Brukes på eksterne oppdrag, der gebyrregulativet ikke kan benyttes og ikke annet er avtalt.      

Utslippstillatelser

Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020 fastsettes som følger:
6 Behandling av søknader om utslipp    
Gebyrer for søknader etter Forurensningsforskriften § 11-4    
             
6.1 Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE kr 4 600  
 
6.2 Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE kr 19 400  
 
6.3 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE kr 1 300  
6.4 Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE kr 2 600  
6.5 Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg   2 300  
6.6 Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap 2 enkel, lite omfattende kr 4 600  

Landbruksfaglig saksbehandling

7 Landbruksfaglig saksbehandling        
Gebyrer for arbeider etter Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker
             
7.1 Søknader om konsesjon (ervervstillatelse) etter lov 28. november
2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom
(konsesjonsloven) mv. § 2 og § 3. Maksimalsats fastsatt av staten
kr 5 000  
7.2 Søknader om delingssamtykke etter lov om jord 12. mai 1995 nr. 23 § 12. Maksimalsats fastsatt av staten kr 2 000  
7.5 Utarbeidsle av gjødselsplan        
7.5.1 Inntil 15 skifter   kr 1200  
7.5.2 Over 15 skifter   kr 1 700  
7.5.3 Årslig oppfølgingsplan   kr 500  
7.5.4 Jordprøvetakning beregnes et gebyr på grunnlag av anvendt tid, jfr; timepris    

Feiing

8 Feiing      
Gebyrer med hjemmel i Brann- og eksplosjonsloven § 28  
         
8.1 Feieravgift pr. feiing pr pipe     790 pr. gang
         
Det utføres behovsprøvd feiing i samsvar med bestemmelser i brann og eksplosjonsvernloven med forskrift. Gebyret er pr feiing og vil avvike fra abonnent til abonnent
Brannsjefen bestemmer hyppigheten av feiing basert på type ildsted, fyringens art og omfang.
Bolighus skal det normalt feiies hvert 2. år, men minimum hvert 4. år.
Fritidshus omfattes ikke av lovbestemt feiing, og eier må selv sørge for feiing av pipe og ildsted.
Gebyret inkluderer tilsyn med fyringsanlegg etter behov.
Huseiere er ansvarlig for å sørge for at feier har sikker og godkjent adkomst til tak for feiing av pipe.

Slamtømming

9.1 Tømming hvert annet år pr. år 890
9.2 Tømming hvert år pr. år 1 900
9.3 Tømming hvert 3. år pr. år 650
9.4 Ekstratømming (utenfor tømmesesong/"nødtømming") pr. gang 4 500
9.5 Avgift for større tanker:    
Utgangspunktet er pkt 9.1 4 m2 med tømming hvert 2 år:    
  Størrelse Faktor Pris pr år
  4 m3 1 900
9.5.1 fra 4 tom 8 m3 1,25 1100
9.5.2 fra 8 tom 12 m3 1,5 1400
9.5.3. fra 12 tom 16 m3 1,75 1600
9.5.4 fra 16 tom 20 m3 2 1800
9.5.5 fra 20 tom 24 m3 2,5 2300
9.5.6 over 24 m3 3 2700

Vann og avløp Skånland

 Nye Tjeldsund opprettholder kommunale avgifter knyttet til vann og avløp innenfor de geografiske

områdene den gamle kommunene representerer.

 

Prisstigning - KPI sept -18 til sept. 19 3,30 %    
  1,033    
Beskrivelse (alle satser ekskl.mva) Gebyrsats Sats Sats
2020 2019
Vann: Abonnementsgebyr husholdning/fritid   5580 5580
Vann: Abonnementsgebyr forretning/næring   10980 10980
Vann: Abonnementsgebyr Lager etc.   5580 5580
Vann: Abonnementsgebyr Offentlig (skole, instit.)   109765 109765
Vann: Årsavgift pr. m3 -   11,90 11,90
Tilknytningsavgift vann (fast beløp)   11700 11700
Vanngebyr bolig 120m2 eks.mva   7226 7226
Årsavgift avløp pr. m3      
Tilknytningsavgift avløp 50,00 pr. m2    
Tilknytningsavgift avløp (fast beløp)   5350 5350
Avløp abonnementsgebyr husholdning   2460 2460
Avløp Abonnementsgebyr forretning/næring   4712 4612
Avløp Abonnementsgebyr Offentlig (skole, instit)   47125 46125
Avløp Abonnementsgebyr Lager etc.   1538 1538
Avløp gebyr pr. m3   7,08 7,08
Avløpsgebyr bolig 120 m2   3310 3310
Omregningsfaktor areal -> stipulert forbruk vann/avløp:      
·       Husholdning 1
·       Næring 0,8
·       Offentlig 1,5
·       Lager etc. 0,5
Vannmålere:      
1/2” – årlig leie kr. 377   377 377
3/4” - årlig leie kr. 430   430 430
1”      - årlig leie kr. 506   506 506
1 1/2 ” årlig leie kr. 558   558 558
2”          årlig leie kr. 628   628 628
Avlesningsgebyr kr. 638   638 638
Stenging/Plombering kr. 692   692 692
Åpning kr. 532   532 532

Vann og avløp Tjeldsund

Nye Tjeldsund opprettholder kommunale avgifter knyttet til vann og avløp innenfor de geografiske

områdene den gamle kommunene representerer.

Nye Tjeldsund opprettholder kommunale avgifter knyttet til vann og avløp innenfor de geografiske
områdene de gamle kommunene representerer

  2019 2020
     
Vann og avløp    
Gebyrene vedtas som for 2019    
Alle satser eks. mva.     
     
     
Tilknytningsavgift vann                      kr 2988  kr 2988
Tilknytningsavgift avløp           kr 3190  kr 3190
Abonnementsgebyr - vann (kr/abonnent):    
Fritidshus kr 661  kr 661
Bolig                 kr 1250  kr 1250
Næring/ offentlig bygg < 1300 m2 BRA                 kr 2981  kr 2981
Næring/ Offentlig > 1300 m2 BRA                 kr 7452  kr 7452
     
Forbruksgebyr - vann (målt eller stip. pr. m3):                kr  10,2  kr 10,2
     
Abonnementegebyr - avløp (kr/ abonnent)    
Fritidshus kr  677  kr 677
Bolig kr  677 kr 677
Næring/ offentlig  <1300 m BRA   kr 1901 kr 1901
Næring/ offentlig  >1300 m BRA kr  4965 kr 4965
     
Forbruksgebyr - avløp (pr m3): kr 10,16 kr 10,16
     
Faktor ved beregning av stipulert forbruksgebyr:     
1,5 m3 / m2 BA (husbankens beregningsmåte)    

Renovasjon

12 Renovasjon      
12.1 Husholdning liten renovasjon (140/140) # pr. eiendom 4 139
12.2 Husholdning normal renovasjon (140/240) # pr. eiendom 4 174
12.3 Husholdning stor renovasjon (140/370) # pr. eiendom 4 677
12.4 Reduksjon for hjemmekompostering #   -20 %
12.5 Hytter/fritidseiendommer - 50 % av minsteavgift bolig # pr. eiendom 2 069
12.6 Containeravgift vått avfall # pr. tonn 6 138
12.7 Containeravgift tørt avfall # pr. tonn 4 008
12.8 Gebyr for ulovlig deponering returpunkt #   6 450
12.9 deling av dunk/samarbeid om dunk: Fradrag/rabatt gjelder med utgangspunkt i hvilket gebyrgrunnlag hver av de som deler har før inngåelse av kontrakt, og gjelder for hver av de abonnenter som går sammen om deling # pr. abonnent 167
       
1.  Gebyr for ulovlig deponering ilegges forurenser ved feilsortering og forsøpling ved returpunkt, og i naturen. Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.
2.   Levering av grovavfall til grovavfallsplass i ETS og Harstad, er inkludert i renovasjonsgebyret. Gjelder ikke for fritidsabonnenter. Mengde pr abonnent pr år begrenses til 6 m3, - maks 2 m3 grovavfall pr levering. Forutsetter at gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS.
3.   Renovasjonsavgift for hytter foreslås redusert til 50 % av laveste gebyr boligrenovasjon.
4.  Det kan iht bestemmelser i avfallforskriften,ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for abonnenter.

Tjeldsundhallen - leie

Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i
kommunen:
 per time  per døgn per time  per døgn 
Tjeldsundhallen  kr  112  kr 1125  kr 118  kr   1159
Gymsal/styrkerom  kr  112  kr 1125  kr 118  kr   1159
Basseng  kr  169  kr 1687  kr 177  kr   1737
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra
andre kommuner:
       
Tjeldsundhallen  kr  225  kr 1687 kr   236  kr   1737
Gymsal/styrkerom  kr  225  kr 1687 kr   236  kr   1737
Basseng  kr  337  kr 1687 kr   354  kr   1737
         
Klubblokalet leies ikke ut.         
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet        
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. 

Husleier

Type bolig Ant. Sats 2020  Sats 2019
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2 4   5.930
Stor leilighet blokka 83,7m2 1   6.910
Stor leilighet blokka 83,7 m2 - 3   7.421
Renovert innvendig      
Mellomstor leilighet, 79,6m2 – renovert innvendig 4   7.054
Liten leilighet blokka 51 m2 – renovert innvendig 2   4.528
Hybelleilighet blokka, 44 m2 1   3.903
Renovert innvendig      
Hybelleilighet blokka urenov. 1   3.282
Tillegg for møblert leilighet     575
Boenheter Engstad     10.075
Boenheter Engstad     5.409
Boenheter Engstad     3.261
Skjærran 19D     9.113
Kontor kommunehus (prostiet) 1   1.556
Elvemobygg 1   7.551
Industribygg Sandstrand – ASVO 1   Egen justering
Husleie/fellesutg. Bankplass 1   Egen justering
Husleie fysioterapilokaler 1   Egen justering
Lokaler 2. etg. Frivillighetssentral 1   Egen justering
Øvrige leier økes i henhold til konsumprisindeks/leieavtaler med inntil 1,6%    
       
       
       
Innleide boliger –Skånland boligstiftelse
Bolig Ant.  Sats 2020 Sats 2019
Elveveien 8/10/12/16/18/20/22 7   4567
Elveveien 14 1   5103
Kleiva 2/4 2   5732
Breistrandhøgda 12 1   5877
Breistrandhøgda 14 1   5722
Bjønnshågen 61 1   5732
Bjønnshågen 63 1   5671
Fuhrveien 3/5 2   4897
Lanterneveien 15 1   5237
Lanterneveien 17 1   5155
       
       
Innleide boliger – «Skånlandmodellen»
Bolig Ant.  Sats 2020 Sats 2019
Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms 1   9717
Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms 1   9840
Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms 1   9717
Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms 1   9717
Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms 1   8241
Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms 1   8241
Kalvskinnet 31 – Grov 4 roms 1   9264
Kalvskinnet 33 – Grov 4 roms 1   9264
Kalvskinnet 35 – Grov 3 roms 1   8877
Kalvskinnet 37 – Grov 3 roms 1   8877
       
       

Kopiering

Avgift/Tjeneste Sats 2020 Sats 2019
Kopiering   1,- per kopi
Fargekopi   5,- per kopi