Formannskapet har behandlet detaljregulering for Campus Fjelldal i møte den 12.9.2019, sak. 74/19 og fattet slikt vedtak:

Formannskapet fremmer detaljregulering for Campus Fjelldal og legger den ut til offentlig ettersyn, samtidig som planforslaget sendes på høring, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:2000 i A3 datert 1.9.2019. Bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende vedlegg er datert 1.9.2019.

Plandokumentene kan sees nedenfor og i rådhusets resepsjon fra 16.9.2019 med skriftlig merknadsfrist innen 31.10.2019.

Innspill til planforslaget merkes «sak 2017/637» og sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund, eller på epost: post@tjeldsund.kommune.no INNEN 31.10.2019

Nærmere opplysninger om planforslaget fås ved henvendelse til Tjeldsund kommune ved Ingrid Davidsen, Telefon: 942 82 266.

---------------

Plandokumenter:

1. Forslag til plan bestemmelser.     2. Plankart datert 1.9.2019.     3. Planbeskrivelse.     4. ROS - risiko, sårbarhet og klimaendrin     5. Saksfremlegg med protokoll utv.sak 74/19, FS 12.9.19.  6. Brev til naboer og andre, 12.9.2019.

Vedlegg 1. Biologisk mangfold.     Vedlegg 2. Vegplan og kostnader.     Verdlegg 3. Gatelysanlegg     Vedlegg 4. Samsvarserklæring.     Vedlegg 5. Trafikkanalyse v3.     Vedlegg 6. Notat avløp.     Vedlegg 7. Campus hybelbygg - fjernvirkning.     Vedlegg 8. A003 illustrasjonsplan.     Vedlegg 9. Foreløpig tegning av hybelbygg

 

Annet:

- Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid.     - Dokumenter ved varsel om oppstart av planarbeid