Barnehageloven § 1 : Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehageåret

Barnehageåret begynner og slutter medio august. I barnehageåret skal de ansatte ha 5 dager til planlegging og etterutdanning. Barnehagen er stengt disse dagene.

Barnehagens åpningstid er i hovedsak fra kl. 07.00 - 16.00. Lokal tilpassing kan skje.

>> Betalingssatser

Søknad om barnehageplass

Søknaden fylles inn digitalt.

Barnehageplass utenom hovedopptaket

Når hovedopptaket er avsluttet (ca. 1. april) vil ledige plasser bli tildelt fortløpende.

Vedtekter for kommunale barnehager

Vedtekter for de kommunale barnehagene vedtatt av Tjeldsund kommunestyre pr 26. april 2017.

>> Vedtekter barnehage (PDF)

Overgang barnehage - barneskole

Tjeldsund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole slik at barna møter godt forberedte og trygge til skolestart. Denne prosedyren gjelder for alle kommunale barnehager og skoler.

>> Overgangsskjema barnehage - barneskole (PDF)
>> Grunnskoleopplæring

Kompetanseutvikling

>> Språkplan Tjeldsund barnehager (PDF)

Aktuelle linker:

Redusert foreldrebetaling:

Informasjon om redusert foreldrebetaling

Søknadsskjema redusert foreldrebetaling