Hva omfatter tjenesten:

Avlastningsopphold på Tjeldsund omsorgssenter.

Hvem kan få tjenesten:

Avlastningsopphold er opphold som gis for å avlaste den som daglig yter pleie og omsorg eller har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning gis for å hindre utmatting hos omsorgsgiveren og gi mulighet for regelmessig fritid og ferie. Avlastningen har alltid en fast startdato og sluttdato.

Hvordan få tjenesten:

Etter skriftlig søknad fra lege, sykehus, åpen omsorg, pasienten selv eller pårørende. Søknad skal underskrives av søkeren. Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg. Søknaden blir behandlet av et inntaksteam etter vedtatte inntakskriterier.
>> Inntakskriterier Tjeldsund omsorgssenter (PDF)

Hjemmel for tjenesten:

Kostnader:

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsoppholdet.

Kontaktinformasjon

Sentralbord, Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60, fax: 76 91 91 61

Søknad

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.