Vedtak:

Formannskapet vedtar endringene av detaljreguleringsplan for Norges brannskole, Avinor Treningssenter, planid 1852 2018 12 med planbestemmelser sist revidert 24.5.2019. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd, og delegert myndighet.

Endringen er behandlet etter enklere prosess, jf. plan- og bygningsloven § 12-14, andre og tredje ledd.

Dsb/Statsbygg skal etablere ny toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell ved Norges brannskole. Den planlagte utvidelsen krever at reguleringsplanen justeres når det gjelder bebygdareal samt tillat høyde på bygg.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Tjeldsund kommune, 9444 Hol i Tjeldsund eller til: post@tjeldsund.kommune.no og merkes arkivsak 2018/395

Frist for klage er 27.juni 2019

Sakens dokumenter:

Plankart.     Underskrevet plankart.      Reguleringsbestemmelser.      Planbeskrivelse.      ROS-analyse. 

Oppstartsmøte.      Søknad om endring.     Illustrasjon til planforslaget.      NFK uttale kulturminner.      Kartlegging biologisk mangfold.      Trafikkanalyse v3.      Saksfremlegg og vedtak ved begrenset høring.      Sluttbehandling med vedtak