Kommunal vannforsyning

Forsyne abonnentene tilknyttet de kommunale vannverkene i Tjeldsund tilstrekkelige mengder med hygienisk betryggende drikkevann.

Kriterier og vilkår

For å kunne bli tilknyttet kommunal vannforsyning er det en forutsetning at slike anlegg finnes i det aktuelle området, eventuelt i rimelig nærhet.

Dokumenter, kart m.m.

Opplysninger om de ulike vannverkene, opptredende vannkvalitet, ledningsnett, trykkforhold og lignende fås ved henvendelse til Tjeldsund kommune, plan- og utviklingsavdeling.

Søknadsskjema

Søknader/henvendelser knyttet til kommunale vannverks levering av vann til abonnentene sendes kommunen som ordinært brev eller på fastlagt skjema.

Før graving

Alle gravinger i kommunal eller annen manns grunn, samt graving av grøfter for vann og avløp, der ledningene skal tilknyttes kommunale vann- og avløpsanlegg, skal omsøkes på skjemaet Søknad om graving (gravemelding. Gravearbeidene skal utføres av godkjent foretak (entreprenør), og rørleggerarbeidene av rørleggermester, som også skal fylle ut skjemaet. 
Søknad om sanitæranlegg.

Ferdigstilt

Etter at arbeidet er ferdigstilt skal skjemaet Ferdigmelding fylles ut og sendes kommunen. Dersom arbeidene omfatter installasjon av vannmåler skal denne ferdigmeldes på eget skjema, Ferdigmelding (vannmålermelding) , etter installasjon. Søknadspliktig arbeid etter plan- og bygningslovens bestemmelser Plan- og bygningsloven (PBL) skiller mellom søknadspliktig arbeid, og Ikke søknadspliktig arbeid. Når det gjelder legging av private vann- og avløpsledninger kan en si at nyanlegg er søknadspliktig arbeid, mens reparasjon og utskifting er ikke søknadspliktig arbeid. PLan- og utviklingsavdeling kan gi nærmere opplysninger om søknadsskjemaer vedrørende søknadspliktig arbeid.

Søknaden sendes til Tjeldsund kommune, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund.

Søknadsbehandling

Muntlige henvendelser besvares muntlig i forbindelse med henvendelsen, mens skriftlige henvendelser besvares skriftlig med utgående brev eller på standard skjema. Det opplyses i skriftlig svar om eventuell klageadgang.

Kontaktinformasjon

Tjeldsund kommune

Telefon: 76 91 91 00 
Åpningstid: 08:00 - 15:00

Lovverk og forskifter

Andre opplysninger og råd

Dersom trykket faller under tapping er dette et tegn på at ledningskapasiteten er for dårlig. I de fleste tilfellene er det her snakk om stikkledninger av galvanisert jern som er i ferd med å "ruste igjen". Planlegg utskifting førstkommende sommer.

Dersom du hører "sus i rørene" er dette et sikkert tegn på lekkasje på egen eller tilliggende ledning.

Dersom du opplever at vannet i springen er misfarget skyldes dette vanligvis at sedimentert slam og rustpartikler har blitt løsrevet, og ført videre med vannstrømmen. Dette skjer vanligvis i forbindelse med avstengninger, brannvannstapping, lekkasjer og liknende. Når slike ting oppstår er det viktig å tappe vann fra kaldvannskran i kjelleren til vannet igjen blir klart.

Er boligen forsynt fra en privat felles vannledning, er det vanlig at alle eierne/brukerne av ledningen solidarisk dekker sin del av driftskostnadene. Det er en stor fordel for alle som er tilkoblet fellesledninger, at der i forkant av at problemer oppstår er gjort avtaler om deling av driftskostnadene. Det oppstår gjerne konflikter når det for eksempel oppstår lekkasje på en slik fellesledning. Ofte vil den høyest beliggende boligen får dårlig trykk, mens de øvrige oppfatter situasjonen som "til å leve med".