Helsetjenester

Hablilitering / rehabilitering

Skriv ut
Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Les mer …

Sykehus

Skriv ut

Fritt sykehusvalg i Norge
Fritt sykehusvalg er en rettighet du som pasient har. Dette gir deg rett til å velge ved hvilket sykehus du skal bli behandlet/vurdert. Retten til fritt sykehusvalg gjelder alle offentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre som eies av et regionalt helseforetak, samt private sykehus som har inngått avtale med et regionalt helseforetak.

 Aktuell link >>les mer

Tjeldsund omsorgssenter

Skriv ut
DSC00557Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov og som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte tjenestene, men som heller ikke har behov for opphold i sykehus. Målsettingen er at våre brukere skal få praktisk hjelp som er tilpasset aktuelt behov.

Les mer …

Tannhelse

Skriv ut

Nordland fylke har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og som innbygger i Tjeldsund tilhører du tannhelsedistrikt nord.

For informasjon om tjenesten >>les mer

Legetjenesten

Skriv ut

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Tjeldsund kommune har fra 1. juli 2014 felles legetjeneste med ETS-kommunene - ETS medisinske senter. Skånland kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.

For kontaktinformasjon:
>>Les mer

 

 

Helsestasjon

Skriv ut

DSC00549Helsestasjon
Tjeldsund helsestasjon er lokalisert på Fjelldal og er bemannet med helsesøster og etter avtale jordmor.

 

Les mer …

Fysioterapitjenesten

Skriv ut
Fysioterapitjenesten utføres av privatpraktiserende fysioterapeuter.
Henvisning til fysioterapeut går gjennom din fastlege.

Ergoterapitjenesten

Skriv ut

Ergoterapitjeneste er et tilbud til alle aldersgrupper av befolkningen, og har som formål å yte ergoterapitjenester til hjemmeboende. Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vanskeligheter med å utføre daglige aktiviteter.

Les mer …

Europeisk helsetrygdkort

Skriv ut

Detter er ikke en kommunal tjeneste.
Her finner du mer informasjon om det europeiske helsetrygdkortet >>les mer
For ytterligere informasjon kontakt NAV Evenes og Tjeldsund. 

arbeid barn2 bolig2 forbruker2 helse2 individ2 kultur2 natur2 nering2 omsorg2 rettsligesp2 skatt2 skole2 trafikk2
Prosjekt LoveIT Utviklet i Joomla! 1.5 Levert av JooCom AS, Drammen