Kommunestyremedlemmer

Kommunestyret 2015 - 2019

Valg av kommunestyre og sammensetning
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år. Viser til § 7 i kommuneloven. Tjeldsund kommunestyre består av 17 faste medlemmer.


Kommunestyrets mandat
Kommunestyret er det øverste kommunale organet. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det innebærer at kommunestyret etter kommuneloven har et overordnet helhetsansvar for all kommunal virksomhet. I tillegg har kommunestyret ansvar for alle andre oppgaver som i lovverket forøvrig er tillagt kommunen. Viser til § 6 i kommuneloven.

Kommunestyret er gjennom kommuneloven og øvrig lovverk tillagt myndighet direkte. I tillegg er kommunestyret gjennom forskrifter m.v. tillagt delegert myndighet på en rekke områder.
Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.


Arbeidsform
Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Nr. Navn
1 Liv Kristin Johnsen, ordfører (H)
2 Oddny E. Dalen (H)
3 Jostein Aarsund (H)
4 Ketil Edvardsen (H)
5 Miriam Fjelldahl (H)
6 Bjørn Hanssen (Ap)
7 Lill-Grethe Bakkland (Ap)
8 Ove Berg (Ap)
9 Evald Joakimsen (Ap)
10 Reidar Karlsen
11 Gunnhill Andreassen, varaordfører (HTL)
12 Solveig Einarsen (HTL)
13 Gunnar Flygel (HTL)
14 Jorunn Heidi Olsen (Frp)
15 Kyrre Grotnes (Frp)
16 Eivind Kristoffersen (Sp)
17 Kåre Edgar Miklegard (Sp)
18 Renate Marstrøm (Ung.rådet)
19 Stine Rosenkranz Hansen (Ung.rådet)
arbeid barn2 bolig2 forbruker2 helse2 individ2 kultur2 natur2 nering2 omsorg2 rettsligesp2 skatt2 skole2 trafikk2
Prosjekt LoveIT Utviklet i Joomla! 1.5 Levert av JooCom AS, Drammen